کلیدهای میانبر در محیط SSMS

حالت مطالعه

در این مقاله قصد داریم در یکی دیگر از مجموعه های آموزش برنامه نویسی سرعت بخشیدن به انجام عملیات های متفاوت در نرم افزار از کلیدهای میانبر sql management studio آموزش دهیم. یکی از راه های افزایش سرعت و کارایی افرادی که با SQL Server کار می کنند (همچون DBA ها) در حقیقت استفاده از کلیدهای میانبر (Shortcut) می باشد.با استفاده از کلیدهای میانبر شما می توانید چندین ثانیه در زمان صرفه جویی کنید. همچنین از کار خود بیشتر لذت برده و باعث افزایش اعتماد به نفستان شوید.

 

 

لیست کلیدهای میانبر در محیط SSMS

 

Function

Shortcut

Bookmarks - Add Task List Shortcut

Ctrl+K,Ctrl+H

Bookmarks - Clear

Ctrl+K,Ctrl+L

Bookmarks - New Folder

Ctrl+K,Ctrl+F

Bookmarks - Next Bookmark

Ctrl+K,Ctrl+N

Bookmarks - Next Bookmark in Folder

Ctrl+Shift+K,Ctrl+Shift+N

Bookmarks - Previous

Ctrl+K,Ctrl+P

Bookmarks - Previous Bookmark in Folder

Ctrl+Shift+K,Ctrl+Shift+P

Bookmarks - Toggle Bookmark

Ctrl+K,Ctrl+K

Debug - Breakpoints Window

Ctrl+Alt+B

Debug - Delete All Breakpoints

Ctrl+Shift+F9

Debug - Function Breakpoint

Alt+F9,B

Debug - Immediate Window

Ctrl+Alt+I

Debug - Start Debugging

Alt+F5

Debug - Step Into

F11

Debug - Step Over

F10

Debug - Toggle Breakpoint

F9

Editing - Clear the active Editor pane

Ctrl+Shift+Del

Editing - Comment Selection

Ctrl+K,Ctrl+C

Editing - Copy

Ctrl+C

Editing - Cut

Ctrl+X

Editing - Cycle Clipboard Ring

Ctrl+Shift+V

Editing - Delete Horizontal White Space

Ctrl+K,Ctrl+\

Editing - Delete text

Del

Editing - Delete through the end of the line

Ctrl+Delete

Editing - End of query window text

Ctrl+End

Editing - Indent decrease

Shift+Tab

Editing - Indent increase

Tab

Editing - Make Lowercase

Ctrl+Shift+L

Editing - Make Uppercase

Ctrl+Shift+U

Editing - Move Selected Lines Down

Alt+Down Arrow

Editing - Move Selected Lines Up

Alt+Up Arrow

Editing - Paste

Ctrl+V

Editing - Redo

Ctrl+Y

Editing - Select All

Ctrl+A

Editing - Select all text from cursor to end

Ctrl+Shift+End

Editing - Select all text from cursor to top

Ctrl+Shift+Home

Editing - Select section of text

Ctrl+Shift and arrow keys

Editing - Select word

Ctrl+W

Editing - Top of query window text

Ctrl+Home

Editing - Uncomment Selection

Ctrl+K,Ctrl+U

Editing - Undo

Ctrl+Z

Help

F1

Help

Shift+F1

Intelligence - Complete Word

Alt+Right Arrow

Intelligence - Enabled

Ctrl+B,Ctrl+I

Intelligence - List Members

Ctrl+J

Intellisense - Parameter Info

Ctrl+Shift+Space

Intellisense - Quick Info

Ctrl+K,Ctrl+I

Intellisense - Refresh Local Cache

Ctrl+Shift+R

Intellisense - Surround Width

Ctrl+K,Ctrl+S

Intellisense - Toggle Completion Mode

Ctrl+Alt+Space

Main Menu - Debug

Alt+D

Main Menu - Edit

Alt+E

Main Menu - File

Alt+F

Main Menu - Help

Alt+H

Main Menu - Project

Alt+P

Main Menu - Query

Alt+Q

Main Menu - Tools

Alt+T

Main Menu - View

Alt+V

Main Menu - Window

Alt+W

Navigation - Change database

Ctrl+U

Navigation - Disconnect and close query window

Ctrl+F4

Navigation - Exit

Alt+F4

Navigation - Full Screen

Shift+Alt+Enter

Navigation - Go To

Ctrl+G

Navigation - Move between windows

Alt+F6

Navigation - Move between windows - popup

Atl+F7

Navigation - Move between windows Next Pane

F6

Navigation - Move between windows Previous Pane

Shift+F6

Navigation - Navigate Query Windows Backward

Ctrl+-

Navigation - New query window

Alt+N

Open File

Ctrl+O

Open Project Solution

Ctrl+Shift+O

Open Server in Object Explorer

Alt+F8

Print

Ctrl+P

Project - Add Existing Item

Shift+Alt+A

Project - Add New Item

Ctrl+Shift+A

Project - New

Ctrl+Shift+N

Query - Cancel Executing Query

Alt+Break

Query - Display Estimated Execution Plan

Ctrl+L

Query - Execute

Alt+X

Query - Execute

F5

Query - Execute

Ctrl+E

Query - Include Actual Execution Plan (toggle)

Ctrl+M

Query - Include Client Statistics

Shift+Alt+S

Query - New Query with Current Connection

Ctrl+N

Query - Parse

Ctrl+F5

Query - Results to File

Ctrl+Shift+F

Query - Results to Grid

Ctrl+D

Query - Results To Text

Ctrl+T

Query - Save All

Ctrl+Shift+S

Query - Save query

Ctrl+S

Query - Show / Hide Results Pane (toggle)

Ctrl+R

Query - Specify Values for Template Parameters

Ctrl+Shift+M

Query Shortcut - sp_help

Alt+F1

Query Shortcut - sp_lock

Ctrl+2

Query Shortcut - sp_who

Ctrl+1

Search - Incremental Search

Ctrl+I

Search - Quick Find

Ctrl+F

Search - Quick Launch

Ctrl+Q

Search - Quick Replace

Ctrl+H

Search - Repeat Last Search

F3

Search - Repeat Last Search

Shift+F3

Search - Replace in Files

Ctrl+Shift+H

Tools - Add and Remove Help Content

Ctrl+Alt+F1

Tools - Codes Snippets Manager

Ctrl+K,Ctrl+B

Tools - Design Query in Editor

Ctrl+Shift+Q

Tools - Insert Snippet

Ctrl+K,Ctrl+X

Tools - Resource Center

Ctrl+Alt+F2

Tools - Trace Query in SQL Server Profiler

Ctrl+Alt+P

Window - Activity Monitor

Ctrl+Alt+A

Window - Bookmark Explorer

Ctrl+K,Ctrl+W

Window - Error List

Ctrl+\,Ctrl+E

Window - Object Explorer

F8

Window - Object Explorer Details

F7

Window - Output

Ctrl+Alt+O

Window - Properties Window

F4

Window - Registered Servers

Ctrl+Alt+G

Window - Solution Explorer

Ctrl+Alt+L

Window - Task List

Ctrl+Alt+K

Window - Template Explorer

Ctrl+Alt+T

Window - Toolbox

Ctrl+Alt+X

Window - Web Browser

Ctrl+Alt+R

 

 

به بعضی از کلیدهای میانبر مهم و پرکاربرد در محیط SSMS اشاره می نماییم 

 1.  کلید میانبر جهت اجرای SQL Server Management Studio : برای این کار کافیست در پنجره Run از دستور SSMS استفاده کنیم.
 2.  کلیدهای میانبر Ctrl + R : از این کلیدها جهت نمایش و مخفی کردن Result Set مربوط به اجرای یک کوئری استفاده می شود. 
 3.  کلیدهای Ctrl + G : رفتن به خط خاصی از کدهای نوشته شده
 4.  کلیدهای  Ctrl + N : باعث نمایش یک صفحه کوئری جدید می شود.
 5.  کلیدهای Ctrl + Shift + R : باعث به روز رسانی Local Cache مربوط به Intellisense می شود.
 6.  کلیدهای Ctrl + K + C : باعث می شود که خط مورد نظر Comment شود.
 7.  کلید های Ctrl + K + U : باعث می شود که خط مورد نظر از حالت Comment خارج شود.
 8.  کلیدهای Ctrl + U : اشاره گر ماوس را به محل انتخاب دیتابیس ها منتقل می نماید.
 9.  کلیدهای Ctrl + Shift + U باعث می شود که نوشته مورد نظر به حروف بزرگ تبدیل شوند.
 10.  کلیدهای Ctrl + Shift + L باعث می شود که نوشته مورد نظر به حروف کوچک تبدیل شوند.
 11.  کلیدهای Ctrl + L : باعث نمایش Estimated Execution Plan می شود.
 12. کلیدهای Ctrl + M : باعث نمایش Actual Execution Plan می شود.
 13.  کلیدهای Ctrl + Tab: می توانیم به کمک این کلیدها بین پنجره های کوئری باز ، سوئیچ نماییم.
 14.  کلید F8 باعث نمایش پنجره Object Explorer می شود.
 15.  کلید F7 لیست آبجکت های موجود در یک پوشه واقع در یک دیتابیس را نشان می دهد. 
8 0 نظر

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.